Các Trader được hệ thống phân thành hai loại: Market Taker và Market Maker. Và với mỗi lệnh được thực hiện, phí giao dịch sẽ được tính toán và xử lý.

  • Market Taker là những người tìm kiếm và lấy thanh khoản ra khỏi sổ lệnh ngay lập tức. Những người này sẽ được tính phí Taker.
  • Market Maker là những người cung cấp thanh khoản và cải thiện độ sâu cho sổ lệnh. Những người này sẽ được tính phí Maker.
  • Phí giao dịch sẽ được tính vào số dư tài khoản của trader, hoàn toàn không ảnh hưởng đến số tiền ký quỹ ban đầu.
  • Tỷ lệ dưới đây được áp dụng cho các khách hàng Non-Vip. Các công thức dưới đây cũng được áp dụng cho các khách hàng Vip.

Tỷ lệ cho phí Taker

Tỷ lệ cho phí Maker

0.04%

0.02%

Công thức tính phí giao dịch

CÔNG THỨC

Phí giao dịch =  Kích thước lệnh * Tỷ lệ cho phí giao dịch tương ứng

Kích thước lệnh = Quy mô vị thế (Tính bằng token) * giá thực hiện lệnh

Ví dụ

Trader A mở vị thế Long 10 BTC tại giá USD 8,000, sử dụng lệnh thị trường (Market Order)

Trader B mở vị thế Short 10 BTC tại giá USD 8,000, sử dụng lệnh giới hạn (Limit Order)

Phí Taker sẽ được tính cho A: 10 * 8000 * 0.04% = 32 USDT

Phí Marker sẽ được tính cho B: 10 * 8000 * 0.02% = 16 USDT

Khi lệnh được thực hiện, A sẽ phải trả 32 USDT cho phí Taker, B sẽ phải trả 16 USDT cho phí Maker.