Ký quỹ của Vị thế ở chế độ Ký quỹ cô lập (Isolated Margin)

Ở chế độ Isolated Margin, Ký quỹ của Vị thế mô tả số tiền ký quỹ đặt vào một vị thế được tách biệt khỏi số dư tài khoản của nhà giao dịch. Trong trường hợp thanh lý, trader sẽ chỉ mất số tiền ký quỹ vị thế của mình (không bao gồm phí Funding)

CÔNG THỨC

Ký quỹ của Vị thế (chế độ Isolated Margin) = Ký quỹ ban đầu + Phí đóng vị thế

Bổ sung ký quỹ trong chế độ Isolated Margin

Khi trader thanh toán phí Funding cho vị thế, phí Funding sẽ được khấu trừ từ số dư khả dụng tại thời điểm quyết toán Funding. Trong trường hợp trader không có đủ số dư khả dụng, phí Funding sẽ được khấu trừ từ ký quỹ của vị thế và điều này sẽ dẫn đến giá thanh lý của vị thế tiến gần hơn đến Giá đánh dấu (Mark Price) và tăng rủi ro thanh lý.

Để tránh việc thanh lý này xảy ra, các trader có thể gửi tiền, thực hiện tăng trao đổi tài sản hoặc giải phóng biên độ lệnh khỏi việc hủy các lệnh đang hoạt động để bổ sung biên độ vị thế của mình hoặc tăng số dư khả dụng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, theo các hợp đồng khác nhau và các tình huống khác nhau, quá trình bổ sung vào số dư vị thế cũng sẽ khác nhau.

Ký quỹ của Vị thế ở chế độ Ký quỹ chéo (Cross Margin)

Vị thế một chiều

CÔNG THỨC
  • Ký quỹ của Vị thế ở chế độ Cross Margin với Lãi chưa ghi nhận = Ký quỹ ban đầu + Phí đóng vị thế
  • Ký quỹ của Vị thế ở chế độ Cross Margin với Lỗ chưa ghi nhận = Ký quỹ ban đầu + Phí đóng vị thế - Lỗ chưa ghi nhận

Ví dụ 1: Vị thế với Lãi chưa ghi nhận

Trader đặt vị thế Long (Mua) 70 BTC ở mức USD 20,000 với đòn bẩy 50x, sử dụng chế độ Cross Margin. Số dư khả dụng hiện tại là 31,000 USDT, Ký quỹ ban đầu = 28,000 USDT, Phí đóng vị thế = 542 USDT. Do đó, ký quỹ vị thế ngay sau khi mở vị thế là 28000 + 542 = 28542 USDT.

Bây giờ, Lãi & Lỗ chưa ghi nhận của vị thế (Theo Giá đánh dấu) là 225 USDT. Ký quỹ của Vị thế vẫn là 28,542 USDT trong khi số dư khả dụng vẫn là 31,000 USDT.

Không có thay đổi nào đối với ký quỹ vị thế hoặc số dư khả dụng, vì lợi nhuận chưa thực hiện không thể được sử dụng làm số dư khả dụng. Nó sẽ chỉ được tính sau khi vị trí được đóng lại.

Ví dụ 2: Vị thế với Lỗ chưa ghi nhận

Trader đặt vị thế Long (Mua) 70 BTC ở mức USD 20,000 với đòn bẩy 50x, sử dụng chế độ Cross Margin. Số dư khả dụng hiện tại là 31,000 USDT, Ký quỹ ban đầu = 28,000 USDT, Phí đóng vị thế = 542 USDT. Do đó, ký quỹ vị thế ngay sau khi mở vị thế là 28000 + 542 = 28542 USDT.

Bây giờ, Lãi & Lỗ chưa ghi nhận của vị thế (Theo Giá đánh dấu) là 225 USDT. Ký quỹ của Vị thế lúc này là 285424 – (-225) = 28767 USDT và số dư khả dụng là 31000 – 28767 = 2,233 USDT.

Từ kịch bản trên, chúng ta có thể thấy rằng 225 USDT đã được khấu trừ khỏi số dư khả dụng và được thêm vào ký quỹ vị thế để bù đắp khoản lỗ chưa thực hiện (Theo Giá đánh dấu).

Vị thế được phòng hộ hoàn toàn

Đối với một vị thế được phòng hộ hoàn toàn ở chế độ Cross Margin, quy mô của vị thế mua và bán phải giống nhau. Các vị thế được phòng ngừa rủi ro hoàn toàn sẽ không bị thanh lý vì lợi nhuận chưa thực hiện của một vị thế sẽ được sử dụng để bù đắp cho khoản lỗ chưa thực hiện của hướng ngược lại của vị thế trong cùng một cặp giao dịch.

CÔNG THỨC
  • Ký quỹ của Vị thế (Vị thế Long) = 1.2 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì * Kích thước lệnh + Phí đóng vị thế - Lỗ ròng chưa thực hiện
  • Ký quỹ của Vị thế (Vị thế Short) = 1.2 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì  * kích thước lệnh + Phí đóng vị thế

Ví dụ

Giả sử trader đặt một vị thế Long (Mua) là 750 SOL ở mức 2,762 USDT với chế độ ký quỹ chéo, đòn bẩy được sử dụng là 50x. Số dư khả dụng hiện tại là 121.3345 USDT, tỷ lệ ký quỹ duy trì = 0.1%.

Ký quỹ ban đầu = 41.4298 USDT, Phí đóng vị thế = 1.5225 USDT. Ký quỹ của Vị thế ngay sau khi vị thế được mở là 41.4298 + 1.5225 ≈ 42. 95 USDT.

Bây giờ, giá đánh dấu giảm xuống còn 2.757 USDT, lỗ ròng chưa thực hiện (Theo Giá đánh dấu) = 3.75 USDT

Ký quỹ vị thế = 42.95 + 3.75 = 46.7 USDT

Số dư khả dụng = 121.3345 - 3.75 = 117.5845 USDT

Bây giờ, giá Mark Price giảm thêm xuống còn 2.756 USDT và nhà giao dịch A quyết định chốt khoản lỗ (Theo Giá đánh dấu) là 4,5 USDT và mở một vị thế Short ở giá 2,756 USDT, với cùng số lượng 750 SOL.

Ký quỹ vị thế của vị thế Long và vị thế Short bây giờ là:

Vị thế Long =  (1.2 * 0.1% * 2071.5) + 1.5536 -(-4.5) ≈ 8.54 USDT

Vị thế Short = (1.2 * 0.1% * 2067) + 1.5813 ≈ 4.06 USDT

Bất kể biến động giá như thế nào, biên độ vị thế sẽ vẫn giữ nguyên vì khoản lỗ 4.5 USDT từ vị thế mua đã bị khóa. Bất kỳ khoản lỗ hoặc lợi nhuận chưa thực hiện nào nữa của một trong hai vị thế sẽ được sử dụng để hỗ trợ vị thế kia. Số dư khả dụng sẽ không bị ảnh hưởng và giữ nguyên ở mức 105.4710 USDT.

Vị thế được phòng hộ một phần

CÔNG THỨC
  • Ký quỹ vị thế của vị thế với quy mô nhỏ hơn = 1.2 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì * Kích thước lệnh = Phí đóng vị thế
  • Ký quỹ vị thế của vị thế với quy mô lớn hơn = 1.2 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì * Kích thước lệnh với tỷ lệ được phòng hộ hoàn toàn + Phí đóng vị thế + ký quỹ ban đầu của vị thế với tỷ lệ không được phòng hộ + lỗ ròng chưa thực hiện của vị thế với tỷ lệ được phòng hộ hoàn toàn + khoản lỗ chưa được thực hiện vị thế không được phòng hộ

Ví dụ 1

Trader A có vị thế Long 1000 SOL ở giá 2.817 USDT và vị thế Short 1200 SOL ở giá 2.814 USDT. Cả hai vị thế đều được mở ở chế độ Cross Margin và dùng đòn bẩy 50x

 

Vị thế Long

Vị thế Short

Quy mô vị thế

1000 SOL

1200 SOL

Giá mở vị thế

2.817

2.814

Giá trị của vị thế

1000 * 2.817 = 2817 USDT

1200 * 2.814 = 3376.8 USDT

Ký quỹ ban đầu

1000 * 2.817 / 50 = 56.34 USDT

1200 * 2.814 / 50 = 67.536 USDT

Phí đóng vị thế

2.0704 USDT

2.583 USDT

Lãi & Lỗ chưa thực hiện
(Theo Giá đánh dấu)

-8 USDT

6 USDT

 

Lãi & Lỗ ròng chưa được thực hiện của vị thế với tỷ lệ được phòng hộ hoàn toàn (1000 SOL) = -8+ (6/1200*1000)= -3 USDT (Lỗ).

Lãi & Lỗ chưa được thực hiện của vị thế không được phòng hộ (200 SOL) =  6 / 1200 * 200 = 1 USDT (Lãi).

Ký quỹ vị thế của:

  • Vị thế Long (Quy mô nhỏ hơn) = 1.2 * 0.1% * 2817 + 2.0704 = 5.4508 USDT
  • Vị thế Short (Quy mô lớn hơn) = 1.2 * 0.1% * (3376.8/1200*1000) + 2.5831 + (67.536/1200*200) - (-3) + 0 = 20.2159 USDT

Ví dụ 2

Trader B có vị thế Long 1000 SOL ở giá 2.817 USDT và vị thế Short 500 SOL ở giá 2.809 USDT. Cả hai vị thế đều được mở ở chế độ Cross Margin và dùng đòn bẩy 50x

 

Vị thế Long

Vị thế Short

Quy mô vị thế

1000 SOL

500 SOL

Giá mở vị thế

2.817

2.809

Giá trị của vị thế

1000 * 2.817 = 2817 USDT

500 * 2.809 = 1404.5 USDT

Ký quỹ ban đầu

1000 * 2.817 / 50 = 56.34 USDT

500 * 2.814 / 50 = 28.09 USDT

Phí đóng vị thế

2.0704 USDT

1.074 USDT

Lãi & Lỗ chưa thực hiện
(Theo Giá đánh dấu)

-10 USDT

1 USDT

 

Lãi & Lỗ ròng chưa được thực hiện của vị thế với tỷ lệ được phòng hộ hoàn toàn (500 SOL) = (-10/1000*500) +1 = -4 USDT (Lỗ)

Lãi & Lỗ chưa được thực hiện của vị thế không được phòng hộ (500 SOL) = -10 / 1000 * 500 = -5 USDT (Lỗ)

Ký quỹ vị thế của:

  • Vị thế Long (Quy mô lớn hơn) = 1.2 * 0.1% * (2817/1000*500) + 2.0704 + (56.34/1000*500) - (-4) - (-5) = 39.5221 USDT
  • Vị thế Short (Quy mô nhỏ hơn) = 1.2 * 0.1% * 1404.5 + 1.0744 = 2.7598 USDT

Khi khoản lỗ chưa thực hiện tăng lên, biên vị thế của vị thế có số lượng nhiều hơn sẽ tăng lên và số dư khả dụng sẽ giảm xuống.