Để tránh giá thay đổi đột biến và xảy ra thanh lý không cần thiết trong thời điểm thị trường có biến động mạnh, ONUS Pro sử dụng Giá đánh dấu (Mark Price) và Giá gần nhất (Last Price) để tiến hành tính toán vị thế cho người dùng.

Giá đánh dấu (Mark Price)

Đối với Hợp đồng tương lai vĩnh cửu, Mark Price là chỉ số giá Spot toàn cầu cộng với lãi suất Funding cơ bản giảm dần. Mark Price có thể được coi là phản ánh giá Spot theo thời gian thực trên các sàn giao dịch lớn. Chúng tôi sử dụng Mark Price làm công cụ kích hoạt thanh lý và đo lường lãi, lỗ chưa thực hiện nhưng điều này không ảnh hưởng đến lãi, lỗ thực tế của Trader. Chỉ khi Mark Price đạt đến giá thanh lý của Trader thì vị thế của Trader đó mới được thanh lý.

CÔNG THỨC

Tính toán Mark Price

Mark Price = Trung bình (Giá 1, Giá 2, Last Price)

Giá 1 = Giá chỉ số (Index Price) * [1 + Funding Rate cuối cùng * (Thời gian cho đến khi Funding / 8)]

Giá 2 = Giá chỉ số (Index Price) + Trung bình động (5 minute Basis)

Trung bình động (5 minute Basis) = Trung bình động [(Giá chào mua 1 + Giá chào bán 1)/2 − Giá chỉ số], đo lường mỗi giây trong khoảng thời gian 5 phút.

Trong các trường hợp sau, ONUS Pro sẽ điều chỉnh các tiêu chí để chọn Giá đánh dấu được sử dụng để tính toán:

  • Nếu Giá chỉ số (Index Price) của bất kỳ sàn giao dịch Spot nào là bất thường hoặc không thể lấy được dữ liệu và do đó, tổng tỷ trọng của các sàn giao dịch còn lại nhỏ hơn 50%, thì Giá đánh dấu (Mark Price) sẽ được tính dựa trên Giá gần nhất (Last Price) trên nền tảng ONUS Pro.
  • Do các yếu tố như biến dạng Giá Chỉ số, không có đủ dữ liệu để tính toán đường trung bình động 5 phút. Trong trường hợp này, Giá đánh dấu sẽ được tính theo Giá gần nhất (Last Price) của ONUS Pro.
  • Nếu trạng thái Abs(Giá chỉ số - Giá gần nhất)/Giá chỉ số > 1% kéo dài hơn 5 phút, giá của Thị trường giao ngay và Thị trường phái sinh được coi là sai lệch và Giá đánh dấu được tính là Giá 2 .

Lưu ý

  • ONUS Pro sẽ sử dụng Giá đánh dấu (Mark Price) tối ưu để giảm rủi ro vị thế của nhà giao dịch khi thị trường biến động.
  • ONUS Pro có quyền cập nhật tiêu chí lựa chọn Giá đánh dấu (Mark Price) theo thời gian thực theo điều kiện thị trường thực tế mà không cần thông báo trước.

Giá gần nhất (Last Price)

Giá gần nhất (Last Price) đề cập đến giá mới nhất mà hợp đồng được giao dịch. Nói cách khác, giao dịch cuối cùng trong lịch sử giao dịch xác định Giá gần nhất. Nó được sử dụng để tính toán Lãi & Lỗ đã đóng của bạn. Giá gần nhất luôn được cố định với giá giao ngay bằng cơ chế Funding. Đây là lý do tại sao giá trên ONUS Pro khó có thể chênh lệch đáng kể so với giá thị trường Spot.

Lưu ý

Trong điều kiện thị trường biến động mạnh, Giá gần nhất (Last Price) trên ONUS Pro có thể tạm thời khác với Giá đánh dấu (Mark Price). Điều này có thể gây ra tình trạng lãi hoặc lỗ chưa thực hiện ngay sau khi khớp lệnh. Vui lòng lưu ý rằng đây không phải là lãi hoặc lỗ thực, nhưng vui lòng lưu ý để ý khoảng cách giữa Giá thanh lý (Liquidation Price) và Giá đánh dấu (Mark Price).