CÔNG THỨC

Trung bình Giá mở vị thế = Tổng Kích thước lệnh theo USDT hoặc VNDC / Tổng quy mô vị thế

Tổng Kích thước lệnh theo USDT hoặc VNDC = [(Quy mô vị thế 1 * Giá mở vị thế 1) + (Quy mô vị thế 2 * Giá mở vị thế 2) + (Quy mô vị thế 3 * Giá mở vị thế 3) + …]

Ví dụ

Trader A mở vị thế 1 BTC tại giá 9,000 USDT và tiếp tục mở thêm vị thế cùng chiều với quy mô 2 BTC tại giá 10,000 USDT

Trung bình Giá mở vị thế của Trader A = (1 * 9000 + 2 * 10000) / (1+2) ≈ 9,666.67 USDT