ONUS Pro đang áp dụng hai hệ thống ký quỹ: Isolated Margin (Ký quỹ cô lập) và Cross Margin (Ký quỹ chéo)

Isolated Margin (Ký quỹ cô lập) là gì?

Trong chế độ Isolated Margin, ký quỹ mà trader đặt vào vị thế sẽ được tách biệt khỏi số dư tài khoản khả dụng còn lại của trader. Chế độ này cho phép các trader quản lý rủi ro của họ một cách hợp lý vì số tiền tối đa mà một trader sẽ mất từ việc thanh lý được giới hạn ở mức ký quỹ được đặt cho vị thế đó.

Ví dụ

Trader A mở vị thế Long 15 BTC với hợp đồng BTCUSDT tại giá USD 10,000, sử dụng đòn bẩy 3x và lựa chọn chế độ Isolated Margin. Số tiền ký quỹ ban đầu được yêu cầu cho vị thế này là 50,000 USDT. Trong trường hợp vị thế của A bị thanh lý, A sẽ chỉ mất 50,000 USDT tiền ký quỹ cho vị thế (chưa bao gồm phí nếu có). Điều này cho phép các trader kiểm soát cũng như hạn chế rủi ro cho tài khoản của họ.

Cross Margin (Ký quỹ chéo) là gì?

Chế độ Cross Margin sử dụng toàn bộ số dư khả dụng của trader trong cặp giao dịch tương ứng để ngăn việc thanh lý xảy ra. Khi vốn chủ sở hữu thấp hơn mức ký quỹ duy trì, vị thế sẽ được thanh lý. Trong trường hợp thanh lý, nhà giao dịch sẽ mất tất cả vốn chủ sở hữu của mình cho vị thế của cặp giao dịch đó.

Ví dụ

Trader B mở một vị thế với cặp giao dịch BTCUSDT. Khi vị thế này bị thanh lý, toàn bộ số dư USDT của B sẽ bị mất. Số dư của các token khác (BTC, ETH, SOL, v.v) sẽ không bị ảnh hưởng.

Trader có thể lựa chọn chế độ khi tiến hành mở vị thế không?

Như đã nói ở trên, chế độ Cross Margin là chế độ mặc định cho người dùng của ONUS Pro. Tuy nhiên, các trader luôn có thể thay đổi chế độ sao cho phù hợp trong quá trình tính toán và tiến hành mở vị thế. Bất kỳ thay đổi liên quan đến ký quỹ nào được thực hiện sẽ tác động đến giá thanh lý của vị thế. Do đó, hãy tính toán một cách cẩn trọng trước khi tiến hành mở vị thế để tránh rủi ro bị thanh lý.

Việc thay đổi tỷ lệ đòn bẩy có ảnh hưởng đến ký quỹ và khả năng thanh lý không?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy cũng tính toán xem quy mô vị thế thay đổi như thế nào với bội số đòn bẩy khác nhau, sử dụng BTCUSDT làm ví dụ:

Trader lựa chọn chế độ Cross Margin, dùng 1000 USDT làm tài sản ký quỹ ban đầu. Quy mô hợp đồng mà Trader có thể mở tương ứng với bội số đòn bẩy 100x, 50x, 10x tại giá 30,000 USDT như sau:

Đòn bẩy 100x: 1000*100/30000 = 3,333 BTC

Đòn bẩy 50x: 1000*50/30000 = 1,666 BTC

Đòn bẩy 10x: 1000*10/30000 = 0,333 BTC

Với ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng đòn bẩy được sử dụng càng thấp thì quy mô của vị thế có thể mở càng nhỏ (với cùng mức ký quỹ ban đầu). Đồng thời, khả năng bị thanh lý (với cùng mức ký quỹ ban đầu) tỷ lệ thuận với đòn bẩy mà nhà giao dịch sử dụng. Do đó, hãy chọn tỷ lệ đòn bẩy một cách khôn ngoan.