Chốt lời và Cắt lỗ (TP/SL) là gì?

Với lệnh Chốt lời và Cắt lỗ(TP/SL), bạn có thể đặt trước mức giá mà bạn sẽ tiến hành Chốt lời và Cắt lỗ cho vị thế hiện tại. Khi giá thị trường đạt đến mức giá được cài đặt trước, vị thế của bạn sẽ được đóng với lệnh Thị trường

Hiệu quả của việc cài đặt TP/SL

  • Mỗi lệnh TP/SL sẽ chỉ được kích hoạt một lần duy nhất, ngay cả khi lệnh này chỉ đóng được một phần vị thế của bạn. Ngay khi lệnh TP/SL có hiệu lực, giá TP/SL trước đó sẽ được đặt lại thành 0, không hợp lệ cho số vị thế còn lại. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt trước một lần nữa cài đặt TP/SL cho các vị thế còn lại của mình.
  • Trong cùng một vị thế, nếu bạn đã đặt trước để chốt lãi và cắt lỗ cùng một lúc, miễn là một trong số chúng được kích hoạt nhưng chưa đóng hoàn toàn, thì cái còn lại vẫn sẽ không hợp lệ và sẽ không được thực hiện.

Ví dụ

Giả sử bạn Long (Mua) 10 BTC bằng cặp giao dịch BTCUSDT, tất cả đã được cài đặt TP/SL. Khi cài đặt TP được kích hoạt và 5 BTC được đóng, cài đặt SL ban đầu sẽ không còn hợp lệ với 5 BTC còn lại trong hợp đồng.

Giới hạn giá

Hướng của vị thế

Giá Chốt lời / Cắt lỗ được cài đặt trước

TP/SL

Long

Giá Chốt lời > Giá Hiện tại

TP

Giá Thanh lý ≤ Giá Cắt lỗ ≤ Giá Hiện tại

Sl

Short

Giá Chốt lời < Giá Hiện tại

TP

Giá Hiện tại ≤ Giá Cắt lỗ ≤ Giá Thanh lý

SL

Lưu ý

Sau khi giá thị trường đạt đến giá Chốt lời / Cắt lỗ đặt trước, lệnh của bạn sẽ được thực hiện theo logic của lệnh thị trường. Nếu giá TP bạn đặt quá cao đối với một vị thế Long hoặc quá thấp đối với một vị thế Short, thì nó có thể không bao giờ được thực hiện vì thị trường không thể đạt hoặc vượt quá giá đặt trước. 

Trong trường hợp giá gần nhất và giá tốt nhất có sự chênh lệch, lệnh chốt lời của bạn chưa thể kích hoạt do khi kích hoạt, lệnh sẽ có khả năng bị khớp lệch với giá bạn cài đặt và dẫn tới thiệt hại cho vị thế. Đây là cơ chế bảo vệ người dùng, nhằm giảm thiểu thiệt hại với các lệnh chốt lời.