Lệnh thị trường (Market Order)

Lệnh thị trường (Market Order) sẽ được thực hiện ở mức giá tốt nhất có sẵn trong sổ lệnh tại thời điểm thực hiện. Các trader không cần đặt giá cho lệnh của mình từ đó cho phép lệnh được thực hiện ngay lập tức.

Mặc dù lệnh thị trường đảm bảo việc thực hiện lệnh nhưng giá mở vị thế không thể được đảm bảo vì giá thị trường có thể biến động với biên độ lớn một cách nhanh chóng. Khi các trader cần tham gia mở vị thế hoặc đóng vị thế, thoát khỏi thị trường giá biến động nhanh, các lệnh thị trường thường được sử dụng.

  • Định nghĩa: Các Trader chỉ cần lựa chọn mức đòn bẩy và quy mô hợp đồng. Lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức
  • Điểm đặc trưng: Lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có từ sổ lệnh. Mặc dù việc thực hiện lệnh sẽ được đảm bảo, nhưng mức giá mà lệnh sẽ được thực hiện là không chắc chắn do giá có thể thay đổi nhanh chóng phụ thuộc vào điều kiện thực tế của thị trường.
  • Giá thực hiện: Được thực hiện ở mức giá tốt nhất hiện có từ sổ lệnh.
  • Ưu điểm: Trong bối cảnh giá biến động nhanh, các Trader có thể tiến hành mở vị thế, tham gia thị trường hoặc đóng vị thế, thoát khỏi thị trường ngay lập tức.

Lệnh giới hạn (Limit Order)

Lệnh giới hạn (Limit Order) cho phép các Trader lựa chọn giá đặt lệnh. Lệnh sẽ được thực hiện ở giá giới hạn đặt lệnh hoặc giá tốt hơn giá giới hạn đặt lệnh.

Đối với Long (Mua) Limit Order, giá đặt lệnh phải được đặt ở mức giá thấp hơn Giá gần nhất (Last Price) nếu không lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức dưới dạng Lệnh thị trường (Market Order) (sẽ tính phí Taker). Điều tương tự cũng được áp dụng cho Short (Bán) Limit Order, nhưng giá đặt lệnh phải cao hơn Giá gần nhất.

Khi lệnh giới hạn được gửi đi, nếu trong sổ lệnh không có lệnh nào tốt hơn hoặc bằng giá lệnh sẽ khớp thì lệnh giới hạn sẽ vào sổ lệnh chờ thực hiện, từ đó làm tăng độ sâu của thị trường . Do đó, với tư cách là nhà tạo lập thị trường, nhà giao dịch sẽ trả phí Maker.

Ngoài ra, lệnh giới hạn có thể được sử dụng để đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế. Ưu điểm của lệnh giới hạn là nó có thể đảm bảo giao dịch ở mức giá xác định, nhưng các Trader khi lựa chọn sử dụng lệnh giới hạn cũng đối mặt với rủi ro lệnh không được thực hiện.

  • Định nghĩa: Trader có thể lựa chọn mức đòn bẩy, quy mô hợp đồng và giá đặt lệnh. Khi Giá gần nhất (Last Price) kích hoạt mức giá đặt lệnh, lệnh sẽ được thực hiện.
  • Điểm đặc trưng: Khi Giá gần nhất (Last Price) kích hoạt giá giới hạn đặt lệnh, lệnh sẽ được thực hiện.
  • Giá thực hiện: Giá giới hạn đặt lệnh hoặc giá tốt nhất sẵn có.
  • Ưu điểm: Cho phép Trader lựa chọn giá giới hạn để đặt lệnh và đảm bảo lệnh được thực hiện tại giá giới hạn hoặc giá tiệm cận giá giới hạn.