Ký quỹ duy trì là số tiền ký quỹ cần thiết tối thiểu để tiếp tục giữ cho vị thế mở. Ký quỹ duy trì sẽ tăng hoặc giảm tùy thuộc vào quy mô giao dịch của trader. Thanh lý xảy ra khi mức ký quỹ riêng cho vị thế thấp hơn mức ký quỹ duy trì mà vị thế yêu cầu.

CÔNG THỨC

Ký quỹ duy trì = Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Maintenance Margin Rate) * Giá trị của vị thế

Giá trị của vị thế = Quy mô của vị thế * Giá mở vị thế

Tỷ lệ ký quỹ duy trì được yêu cầu cho một vị thế dựa trên các yêu cầu về mức ký quỹ đã chọn được xác định bởi giá của vị thế.

Ví dụ

Trader mở vị thế Long 1 BTC tại giá VNDC 200,000,000 với đòn bẩy 50x (Isolated Margin)

Ký quỹ ban đầu = (1 * 200000000) / 50 = 4,000,000 VNDC

Ký quỹ duy trì = 1 * 200000000 * 0.1% = 200,000 VNDC

Điều này có nghĩa là vị thế này có thể chịu khoản lỗ chưa thực hiện (Theo Giá đánh dấu) lên tới 3,800,000 VNDC (4,000,000 VNDC – 200,000 VNDC) trước khi quá trình thanh lý diễn ra.