Thanh lý sẽ xảy ra khi Giá đánh dấu (Mark Price) chạm đến Giá thanh lý (Liquidation Price)

Giá thanh lý (Isolated Margin)

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (Initial Margin Rate – IMR) = 100 / Đòn bẩy sử dụng (%)

Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Maintenance Margin Rate – MMR) dựa theo số tiền ký quỹ theo bậc.

Đối với vị thế Long (Mua)

CÔNG THỨC

Giá thanh lý = Giá mở vị thế * (100% - IMR + MMR) – (Ký quỹ bổ sung / Quy mô vị thế)

Ví dụ

Trader mở vị thế Long 1 BTC ở giá 100,000,000 VNDC với đòn bẩy 50x. Giả sử không có khoản ký quỹ bổ sung nào được thêm.

IMR = 100 / 50 (%) = 2%

MMR = 0.1%

Giá thanh lý = 100000000 * (100% - 2% + 0.1%) = 98,100,000 VNDC

Đối với vị thế Short (Bán)

CÔNG THỨC

Giá thanh lý = Giá mở vị thế * (100% + IMR - MMR) + (Ký quỹ bổ sung / Quy mô vị thế)

Ví dụ

Trader mở vị thế Short 1 BTC ở giá VNDC 100,000,000 với đòn bẩy 40x. Giả sử không có khoản ký quỹ bổ sung nào được thêm.

IMR = 100 / 40 (%) = 2.5%

MMR = 0.1%

Giá thanh lý = 100000000 * (100% + 2.5% - 0.1%) = 102,400,000 VNDC

Giá thanh lý (Cross Margin)

So với chế độ Isolated Margin, Giá thanh lý trong chế độ Cross Margin có thể tiếp tục thay đổi vì số dư khả dụng sẽ bị ảnh hưởng bởi các cặp giao dịch khác. Trong chế độ Cross Margin, số tiền ký quỹ ban đầu được sử dụng cho từng vị thế được tách biệt khỏi số dư tài khoản nhưng số dư còn lại được chia sẻ. Số dư khả dụng sẽ bị ảnh hưởng bởi Lãi & Lỗ chưa thực hiện xảy ra bởi tất cả các vị thế hiện có. Thanh lý chỉ xảy ra khi số dư khả dụng = 0 và mỗi vị thế không có đủ ký quỹ duy trì tương ứng mà vị thế yêu cầu.

Đối với vị thế Long (Mua)

CÔNG THỨC

Giá thanh lý = Giá đánh dấu hiện tại – (Số dư khả dụng + Ký quỹ ban đầu – Ký quỹ duy trì) / Quy mô vị thế không được phòng hộ

Đối với vị thế Short (Bán)

CÔNG THỨC

Giá thanh lý = Giá đánh dấu hiện tại + (Số dư khả dụng + Ký quỹ ban đầu – Ký quỹ duy trì) / Quy mô vị thế không được phòng hộ

Ví dụ 1: Chỉ có 1 vị thế không được phòng hộ

Sự dụng chế độ Cross Margin, Trader A nắm giữ vị thế Long 2 BTC tại giá VNDC 100,000,000 với đòn bẩy 100x. Số dư khả dụng hiện tại là 20,000,000 VNDC, Giá đánh dấu hiện tại là VNDC 105,000,000, Lãi & lỗ chưa được thực hiện (Theo Giá đánh dấu) là 10,000,000 VNDC

Ký quỹ ban đầu = 2 * 100000000 * [100 / 100 (%))] = 2,000,000 VNDC

Ký quỹ duy trì = 2 * 100000000 * 0.1% = 200,000 VNDC

Số dư khả dụng = 20,000,000 VNDC

Mức thua lỗ mà Trader có thể chịu đựng = Số dư khả dụng + Ký quỹ ban đầu – Ký quỹ duy trì = 20,000,000 + 2,000,000 – 200,000 = 21,800,000 VNDC

Với 21,800,000 VNDC, vị thế có thể duy trì mức lỗ 10,900,000 VNDC với mỗi BTC (21,800,000 / 2 = 10,900,000)

Sử dụng logic trên, chúng ta có thể suy ra giá thanh lý của vị thế Long này sẽ là: 105000000 – (20,000,000 + 2,000,000 – 200,000) / 2 = 94,100,000 VNDC

Ví dụ 2: Một vị thế có phòng hộ

Sự dụng chế độ Cross Margin, Trader B nắm giữ vị thế Long 2 BTC tại giá VNDC 100,000,000 với đòn bẩy 100x. Số dư khả dụng hiện tại là 30,000,000 VNDC, Giá đánh dấu hiện tại là VNDC 95,000,000, Lỗ chưa được thực hiện của vị thế Long (Theo Giá đánh dấu) là 10,000,000 VNDC. Cùng lúc đó, B mở vị thế Short 1 BTC với cùng đòn bẩy, giá mở vị thế là VNDC 95,000,000.

Đối với vị thế Short, vị thế này sẽ không bao giờ bị thanh lý vì Quy mô hợp đồng của vị thế Long > Quy mô hợp đồng của vị thế Short. Bất cứ khi nào giá tăng, lợi nhuận chưa thực hiện đối với vị thế Long luôn lớn hơn khoản lỗ chưa thực hiện của vị thế Short.

Đối với vị thế Long, chúng ta chỉ cần xem xét mức độ tiếp xúc ròng của vị thế ABS(Long – Short) = 2 – 1 = 1 BTC khi tính giá thanh lý do 1 BTC còn lại trong quy mô vị thế gốc đã được vị thế Short phòng hộ.

Số dư khả dụng = 30,000,000 VNDC

Ký quỹ ban đầu = 1 * 100000000 * [100 / 100 (%)] = 1,000,000 VNDC

Ký quỹ duy trì = 1 * 100000000 * 0.1% = 100,000 VNDC

Giá thanh lý = 95000000 – (30000000 + 1000000 – 100000) / 1 = 64,100,000 VNDC

Phí thanh lý

Khi vị thế của Trader bị thanh lý, một phần trăm Phí thanh lý sẽ được thu và đóng vào Quỹ bảo hiểm, từ đó làm gia tăng tính bền vững của Quỹ bảo hiểm. Phí thanh lý được tính dựa trên quy mô vị thế bị thanh lý nhân với tỷ lệ phần trăm ứng với mỗi cặp giao dịch. Để biết thêm thông tin về tỷ lệ phần trăm nói trên, vui lòng tham khảo trang Quy định giao dịch.

Phí thanh lý chỉ được thu dựa trên ký quỹ của Trader sử dụng cho vị thế. Nếu ký quỹ của Trader không đủ để tất toán Phí thanh lý, Quỹ bảo hiểm sẽ can thiệp để tất toán Phí thanh lý, bù đắp phần thiếu hụt cho Trader.

Các Trader nên kiểm soát chặt chẽ rủi ro vị thế của mình để tránh trường hợp xảy ra thanh lý ngoài ý muốn.

Lưu ý

  • Nếu Trader lựa chọn kích hoạt lệnh SL bằng Giá gần nhất sẽ có khả năng xảy ra hiện tượng vị thế bị thanh lý trước khi lệnh SL được kích hoạt do chênh lệch giữa Giá gần nhất và Giá đánh dấu.