Tiền ký quỹ ban đầu (Initial Margin) là số tiền cần thiết để mở một vị thế giao dịch sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy được sử dụng có liên quan trực tiếp đến số tiền ký quỹ ban đầu được sử dụng để mở và duy trì vị thế. Đòn bẩy càng cao thì yêu cầu ký quỹ ban đầu càng thấp và ngược lại.

Để tính số tiền ký quỹ ban đầu cần thiết cho Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng VNDC, hãy nhân giá trị của vị thế với tỷ lệ ký quỹ ban đầu. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu phụ thuộc vào đòn bẩy được sử dụng.

CÔNG THỨC

Ký quỹ ban đầu (Initial Margin) = (Quy mô vị thế * Giá mở vị thế) / Đòn bẩy sử dụng

Ví dụ

Trader mở vị thế Long (Mua) 1 BTC tại giá VNDC 200,000,000 với đòn bẩy 50x

Ký quỹ ban đầu mà trader phải bỏ ra là = (1 * 200000000) / 50 = 4,000,000 VNDC

Vậy để mở vị thế Long (Mua) 1 BTC tại giá VNDC 200,000,000 với đòn bẩy 50x, trader sẽ cần 4,000,000 VNDC để làm ký quỹ ban đầu (chưa bao gồm phí).