Dựa theo hướng của vị thế mà trader mở - Mua (Long) hoặc Bán (Short), các công thức được sử dụng để tính chi phí cho vị thế của Lệnh giới hạn và Lệnh thị trường sẽ khác nhau.

Chi phí cho vị thế không bao gồm phí Funding. Phí Funding sẽ được tính riêng và khấu trừ cho các trader dựa trên điều kiện thị trường hiện tại.

Đối với vị thế Mua (Long)

CÔNG THỨC

Chi phí cho vị thế = Ký quỹ ban đầu + Phí mở lệnh + Phí đóng lệnh

Ký quỹ ban đầu = (Giá mở vị thế * Quy mô vị thế) / Đòn bẩy sử dụng

Phí mở lệnh = Giá mở lệnh * Quy mô vị thế * Phí Taker

Phí đóng lệnh = Quy mô vị thế * Giá phá sản * Phí Taker

Giá phá sản = [Giá mở vị thế * (Đòn bẩy sử dụng - 1)] / Đòn bẩy sử dụng

Ví dụ

Trader A mở vị thế Long 1 BTC tại giá 50,000 USDT với đòn bẩy 10x

Chi phí cho vị thế này được tính toán như sau:

Ký quỹ ban đầu = (50000 * 1) / 10 = 5000 USDT

Phí mở lệnh = 50000 * 1 * 0.04% = 20 USDT

Giá phá sản = [50000 * (10 - 1)] / 10 = 45000 USDT

Phí đóng vị thế = 1 * 45000 * 0.04% = 18 USDT

Chi phí cho vị thế của A = 5000 + 20 + 18 = 5038 USDT

Cùng xem xét lại ví dụ của trader A:

Quy mô vị thế = (Chi phí cho vị thế * Đòn bẩy được sử dụng) / [Giá mở vị thế * (0.0008 * Đòn bẩy được sử dụng + 0.9996)]

= (5038 * 10) / [50000 * (0.0008 * 10 + 0.9996) = 1 BTC

Đối với vị thế Bán (Short )

CÔNG THỨC

Chi phí mở vị thế = Ký quỹ ban đầu + Phí mở lệnh + Phí đóng lệnh

Ký quỹ ban đầu = (Giá mở vị thế * Quy mô vị thế) / Đòn bẩy sử dụng

Phí mở lệnh = Giá mở lệnh * Quy mô vị thế * Phí Taker

Phí đóng lệnh = Quy mô vị thế * Giá phá sản * Phí Taker

Giá phá sản = [Giá mở vị thế * (Đòn bẩy sử dụng + 1)] / Đòn bẩy sử dụng

Ví dụ

Trader B mở vị thế Short 1 BTC tại giá 55,000 USDT với đòn bẩy 10x

Chi phí cho vị thế này được tính toán như sau:

Ký quỹ ban đầu = (55000 * 1) / 10 = 5500 USDT

Phí mở lệnh = 55000 * 1 * 0.04% = 22 USDT

Giá phá sản = (55000 * 11) / 10 = 60500 USDT

Phí đóng vị thế = 1 * 60500 * 0.04% = 24.2 USDT

Chi phí cho vị thế của B = 5500 + 22 + 24.2 = 5546.2 USDT

Cùng xem lại ví dụ của trader B:

Quy mô vị thế = (Chi phí mở lệnh * Đòn bẩy sử dụng) / [Giá mở vị thế * (0.0008 * Đòn bẩy sử dụng + 1.0004)]

= (5546.2 * 10) / [55000 * (0.0008 * 10 + 1.0004)] = 1 BTC

Lưu ý

  • Chi phí cho vị thế (Số tiền ký quỹ ban đầu + Phí Taker 2 chiều) buộc phải nhỏ hơn hoặc bằng số dư khả dụng.

Open Loss

Khi có sự chênh lệch bất lợi giữa giá đánh dấu và giá mở vị thế, Trader sẽ cần bổ sung thêm Open Loss cho vị thế của mình. Open Loss sẽ được bổ sung thêm vào ký quỹ của vị thế, ngắn chặn việc thanh lý ngay lập tức do chênh lệch giá có thể gây ra.

CÔNG THỨC Open Loss = Số lượng hợp đồng * Giá trị tuyệt đối {min[0, Hướng đặt lệnh * (Giá đánh dấu - Giá mở vị thế)]}

Hướng đặt lệnh: 1 đối với lệnh Long (Mua); -1 đối với lệnh Short (Bán)